Organizační složka Místní akční skupina (pro SCLLD) má vlastní orgány:

1) Partnerská schůze - je nejvyšším orgánem MAS. Nejvyšší orgán odpovídá za distribuci veřejných prostředků a provádění CLLD v území působnosti MAS MTJ – schvaluje SCLLD, schvaluje způsob hodnocení a výběr projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů a schvaluje rozpočet MAS - viz. seznam členů v záložce Dokumenty - Partneři MAS.

Jednací řád Partnerské schůze

2) Představenstvo - je rozhodovacím orgánem MAS. Do jeho kompetence patří především schvalování výzev k podávání žádostí o dotace, výběr projektů a stanovení výše alokace na projekty na základě návrhu výběrového orgánu. Seznam členů Představenstva je uveden v interaktivní tabulce dole.

Jednací řád Představenstva

3) Kontrolní komise - je kontrolním orgánem MAS. Do jeho kompetence spadá zejména dohled nad tím, aby MAS vyvíjela svoji činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD. Kontroluje metodiku způsobu výběru projektů, včetně vyřizování odvolávání žadatelů proti výběru MAS. Kontrolní komise je zodpovědná za monitoring a hodnocení SCLLD. Dále má za povinnost projednávat řádné a mimořádné účetní závěrky a výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS.

Jednací řád Kontrolní komise

4) Výběrová komise - je výběrový orgán MAS. Výběrová komise provádí výběr nebo předvýběr projektů k dotační podpoře a navrhuje jejich pořadí, a to na základě objektivních kritérií hodnotících přínos projektů k plnění záměrů a cílů SCLLD. Seznam členů je uveden v interaktivní tabulce dole.

Jednací řád Výběrové komise

V níže uvedené tabulce naleznete seznam členů jednotlivých orgánů MAS. MAS respektuje ochranu osobních údajů fyzických osob - občanů.