Search

8. Výzva

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. oznamuje, že vyhlašuje 8. Výzvu v Programu rozvoje venkova.

Termín vyhlášení výzvy: 23. 12. 2023

Termín příjmu žádostí: od 11. 1. 2024 do 23. 2. 2024

Termín registrace na RO SZIF: 11. 4. 2024

Výzva a přílohy výzvy

Výzva č. 8/2023

Souhlas s vyhlášením výzvy (dokument SZIF)

Pravidla PRV 19.2.1

Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů, na které může být poskytnuta dotace

Přehled Fichí

Fiche č. 7 – Občanská vybavenost na venkově – dokumenty k Fichi č. 7:

Obecné příručky a přílohy pro žadatele

Jak získat přístup do Portálu farmáře (vygenerování ŽoD a následnou registraci na RO SZIF)

Návod ke stažení žádosti z Portálu farmáře

Metodika pro kontrolu tvorby pracovních míst

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Metodika stanovení výdajů

Příručka pro povinnou publicitu

Práce s průřezovými přílohami v operaci 19.2.1 

Dokumenty MAS

Interní postupy PRV

Příloha č. 1 Etický kodex

Příloha č. 2 Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Příloha č. 3 Preferenční kritéria

Vzor publicity MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity, dokládá se k Žádosti o platbu) – zde.

Kontaktujte nás

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Provozní doba kanceláře: