„Malý LEADER“ pro Moravskotřebovsko a Jevíčsko pro rok 2021

Datum vyhlášení výzvy MAS: 6. 11. 2020

Datum příjmu žádostí o dotaci: 6. 11. 2020 (od 8:00 hodin) – 19. 11. 2020 (do 12:00 hodin)

Podporované aktivity: Obnova a údržba občanské vybavenosti, veřejného prostoru, infrastruktury obcí, sportovních zařízení, sakrálních staveb, podpora péče o krajinu, apod.

Specifikace žadatelů: Obce a nestátní neziskové organizace, které jsou členy/partnery MAS.

Územní vymezení: Bělá u Jevíčka, Bezděčí, Biskupice, Borušov, Březina, Březinky, Dětřichov, Dlouhá Loučka, Gruna, Hartinkov, Chornice, Janůvky, Jaroměřice, Jevíčko, Koruna, Křenov, Kunčina, Linhartice, Malíkov, Městečko Trnávka, Mladějov na Moravě, Moravská Třebová, Radkov, Rozstání, Rychnov na Moravě, Slatina, Staré Město, Třebařov, Útěchov, Víska u Jevíčka, Vranová Lhota, Vrážné, Vysoká.

Forma podpory: Plánovaná finanční alokace na celou výzvu je cca 419 tis. Kč (skutečná výše se bude řídit podmínkami POV PK pro rok 2020). Výše způsobilých výdajů projektů bude v rozpětí 20 – 50 tis. Kč. Výše neinvestičního příspěvku ze strany MAS bude činit 70% z celkových způsobilých výdajů projektu. Finanční spoluúčast žadatelů bude min. 30%.

Průběžné informace poskytují:  

Miroslava Šejnohová, tel.: 725 762 948, email: mas.mtj@seznam.cz

Bc. Lenka Křenková, tel.: 737 845 436, email: mas.mtj@seznam.cz

Jaroslava Hrazdirová, DiS., tel. 792 339 499, email: mas.mtj@seznam.cz

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že žádosti o podporu, které splní podmínky uvedené v Informacích pro žadatele a příjemce, budou zařazeny do žádosti o dotaci MAS MTJ do POV Pardubického kraje. Ale teprve až podle finální výše schválené dotace z POV Pardubického kraje budou jednotlivé žádosti o podporu projektu schváleny a bude s žadateli podepsána Smlouva o poskytnutí účelového příspěvku.

 

S ohledem na vazbu na vydávání podmínek k poskytování dotací ze strany Programu obnovy venkova Pardubického kraje může docházet ke změnám v pravidlech, formulářích i dalších pokynech kdykoliv, po celou dobu vyhlášení a administrace výzvy a PRO ŽADATELE JSOU ZÁVAZNÁ VŽDY POSLEDNÍ ZVEŘEJNĚNÁ ZNĚNÍ DOKUMENTŮ!

 

VÝZVA

Informace pro žadatele a příjemce

Příloha č. 1 Žádost o poskytnutí podpory

Příloha č. 2 Podporovaná opatření SCLLD MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko

Příloha č. 3 Podrobný položkový rozpočet

Příloha č. 4 Čestné prohlášení o zaměstnávání osob ze znevýhodněných skupin obyvatel

Příloha č. 5 Vzor Smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku

Příloha č. 6 Vyúčtování projektu