Strategie CLLD 2014 - 2023

 V rámci svých aktivit vytvořila MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. strategii rozvoje, která definuje směry, jimiž by se měl náš region vydat. Naplňovat tuto strategii se pak daří díky partnerství a spolupráci aktivních jedinců a subjektů sdružených v MAS. V programovacím období 2014–2020(2023) se objevil nový pojem používaný pro využití metody LEADER, a to Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Také jeho nástrojem je zapojení občanů na místní úrovni do hledání odpovědí na sociální, environmentální a ekonomické výzvy. Jsou shrnuty ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), která odráží potřeby území MAS. Realizace této strategie bude financována z různých fondů – Integrovaného operačního programu (IROP), Operačního programu Zaměstnanost (OP ZAM) a Programu rozvoje venkova (PRV).

 

Komunitně vedený místní rozvoj neboli CLLD lze označit jako následníka metody LEADER, který byl v minulých letech efektivním nástrojem rozvoje venkova prostřednictvím MAS.

 

Evaluační zpráva Mid-term evaluace SCLLD - schválená ŘO MMR dne 24.10.2019. Naleznete zde.

 

AKTUÁLNÍ VERZE SCLLD:

 

PROGRAMOVÉ RÁMCE:

Rozvoj venkova bude na území MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko v souladu se strategií komunitně vedeného místního rozvoje až do roku 2023 podpořen realizací 12 opatření v rámci 3 programových rámců

Integrovaný regionální operační program

Operační program zaměstnanost

Program rozvoje venkova