Search

Strategie CLLD 2014 - 2023

V rámci svých aktivit vytvořila MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. strategii rozvoje, která definuje směry, jimiž by se měl náš region vydat. Naplňovat tuto strategii se pak daří díky partnerství a spolupráci aktivních jedinců a subjektů sdružených v MAS. V programovacím období 2014–2020(2023) se objevil nový pojem používaný pro využití metody LEADER, a to Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Také jeho nástrojem je zapojení občanů na místní úrovni do hledání odpovědí na sociální, environmentální a ekonomické výzvy. Jsou shrnuty ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), která odráží potřeby území MAS. Realizace této strategie bude financována z různých fondů – Integrovaného operačního programu (IROP), Operačního programu Zaměstnanost (OP ZAM) a Programu rozvoje venkova (PRV).

Komunitně vedený místní rozvoj neboli CLLD lze označit jako následníka metody LEADER, který byl v minulých letech efektivním nástrojem rozvoje venkova prostřednictvím MAS.

Evaluační zpráva Mid-term evaluace SCLLD – schválená ŘO MMR dne 24.10.2019. Naleznete zde.

AKTUÁLNÍ VERZE SCLLD:

• Analytická část
• Strategická část
• Implementační část
• Příloha č. 1 – Finanční plán
• Příloha č. 2 – Mapa území a seznam obcí
• Příloha č. 3 – Postup zapojení komunity 
• Příloha č. 4 – Analýza rizik              
• Příloha č. 5 – Čestné prohlášení   
• Hlášení o změnách – dopl. přílohy č. 5      
• Osvědčení o splnění standardů MAS  
• Přehled změn v SCLLD – květen 2017 
• Výpis z Usnesení Představenstva  
• Nepovinné přílohy 

PROGRAMOVÉ RÁMCE:

Rozvoj venkova bude na území MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko v souladu se strategií komunitně vedeného místního rozvoje až do roku 2023 podpořen realizací 12 opatření v rámci 3 programových rámců

Integrovaný regionální operační program

Operační program zaměstnanost

Program rozvoje venkova

Kontaktujte nás

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Provozní doba kanceláře: