Search

OP TAK

1. Výzva OP TAK  – Technologie pro MAS (CLLD) č.1/2023

Výzva je již uzavřena.

Seznam přijatých projektových záměrů

Seznam hodnocených projektových záměrů Představenstvem VK

Zápis z jednání Představenstva ze dne 19.12.2023

Vyhlašujeme 1. výzvu k podávání žádostí o dotaci z Operačního programu

Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost na období  2021-2027.

Cílem výzvy je s pomocí MAS identifikovat a podpořit podnikatelské záměry digitalizace a robotizace malých a středních podniků především ve venkovských oblastech.

Datum vyhlášení výzvy:   1.11.2023

Datum příjmu projektových záměrů: 6.11.2023

Datum ukončení příjmu projektových záměrů: 30.11.2023

Veškeré podrobnosti a náležitosti jsou stanoveny Výzvou

Přílohy a navazující dokumentace k Výzvě:

1. Výzva (text výzvy)

2. Příloha Výzvy č. 1 Formulář projektového záměru OP TAK

3. Příloha Výzvy č. 2  Podmínky administrativní kontroly

4. Příloha Výzvy č. 3 Kriteria věcného hodnocení

5. Příloha Výzvy č. 4 Prohlášení o velikosti podniku

6. Příloha Výzvy č. 5 Formulář podnikatelského záměru

7. Interní postupy MAS MTJ pro OP TAK

Specifické přílohy:

– Model hodnocení
– Vymezení způsobilých výdajů Technologie pro MAS (CLLD)
– Pravidla pro žadatele a příjemce z OP TAK

– Povinná osnova Podnikatelského záměru

– Nepodporované CZ-NACE
– Formulář prověření zásady DNSH

Specifické přílohy Výzvy jsou k dispozici na webu ŘO OP TAK: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktivity/technologie/technologie-pro-mas-clld-_-vyzva-i—273477/

 OP TAK – Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vedoucí k:

 1. robotizaci, automatizaci, digitalizaci
 2. web, cloud
 3. komunikační a identifikační infrastruktura.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • mikro, malý a střední podnik – s minimálně 2 letou historií

Systém sběru žádostí:

 • průběžný

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • minimální výše způsobilých výdajů je 250 tis., maximální výše způsobilých výdajů je stanovena na 2 mil. Kč (přímé náklady) a na 2,14 mil. Kč (v případě využití maximální výše přímých nákladů, 140 tis. Kč budou tvořit nepřímé náklady).
 • míra dotace je stanovena na 50% v režimu de minimis, tedy dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 125 tis. Kč a maximálně do výše 1,07 mil. Kč (v případě využití maximální výše přímých nákladů).

Míra podpory:

 • 50 % celkových způsobilých výdajů

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek
 • služby
 • nepřímé náklady (do max. výše 7 % způsobilých výdajů)

Specifika a omezení:

 • Cílové území: území MAS se schváleným programovým rámcem mimo obcí nad 25 tis. obyvatel a hl. města Prahy.
 • Každý žadatel (1 IČ) je v této výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt.
 • Maximální výše způsobilých výdajů je stanovena na 2 mil. Kč (přímé náklady) a na 2,14 mil. Kč (v případě využití maximální výše přímých nákladů, 140 tis. Kč budou tvořit nepřímé náklady).
 • Projekt je jednoetapový a dotace je proplácena ex post.
 • Podporovány budou pouze projekty s místem realizace na území MAS se schváleným programovým rámcem.
 • MAS – Místní akční skupina. Společenství složené ze subjektů, které zastupují místní zájmy svého regionu.
 • CLLD – Komunitně vedený místní rozvoj – integrovaný nástroj rozvoje území vedený místními akčními skupinami.
 • Žádost o podporu v IS KP21+ musí kontrasignovat MAS.
 • Souhlasné stanovisko MAS je povinnou přílohou žádosti o podporu v IS KP21+.
 
 
 

Kontaktujte nás

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Provozní doba kanceláře: